Pricing

เราเสนอหลายตัวเลือกต่างๆสำหรับลูกค้าของเรา

เก็บของอิสระ

อิสระเพื่อ 30 วันก่อน(จากเดทของใบเสร็จ). หลังจากนั้นเราจะตั้งข้อหา$1 ต่อวันแต่ละกล่อง

Packaging ค่าจ้าง

Packaging Fee will เริ่มจาก 5.000 KRW ต้อง 45.000 KRW ต่อ consolidated การร้องขอ

มาตรฐานการบริการ

Box 1 (1kg, Max. Volume 19 x 16 x 16 ) : 5,000 KRW
Box 2 (3kg, Max. Volume 34 x 24 x 12) : 15,000 KRW
Box 3 (5kg, Max. Volume 34 x 24 x 22) : 20,000 KRW
Box 4 (10kg, Max. Volume 40 x 30 x 28) : 30,000 KRW
Box 5 (22kg, Max. Volume 48 x 38 x 35) : 35,000 KRW
Box 6 (35kg, Max. Volume 66 x 52 x 48) : 40,000 KRW

Photography

Photography will charge $5 per consolidated box

เพิ่มแผ่นห่อ

เราจะตั้งข้อหาเงิน 5 ต่อ consolidated กล่องพิเศษแผ่นห่อลูกค้าขอ

นับ&Identifation รายการ

เราจะตั้งข้อหาเงิน 5 ต่อ consolidated กล่องจดหวังและการแสดงตัวของจากลูกค้า

และปลดผนึกการร้องขอ

และปลดผนึกร้องขอที่จะตั้งข้อหาย 2 เหรียญต่อรายการ

เครื่องดูดฝุ่น Packaging

เครื่องดูดฝุ่น Packaging จะตั้งข้อหาเงิน 5 usd ต่อรายการ

Repacking

Repacking กล่อง(ไปแล้วปิด)จะตั้งข้อหาญเงินไป 20 เหรียญ

ส่งออคู่หู

เรามีความสัมพันธ์ในด้านคู่หูกากับด้านบนโลกบริษัทชิปปิ้งเหมือนเฟดเอกซ์ที่ไป,DHL และเอ็มส์ เราต้องพิเศษอัตราการส่งออสำหรับลูกค้าของเรา

เรายอมรับเงินจากทุกประเทศ